Шкільна бібліотека

e-mail: gruzkashkola@gmail.com

Бібліотека не лише мудрості, це острови спасіння, де кожен може відчути свою спорідненість зі світом, насиченим відвертим стражданням й неймовірною радістю, світом людської культури. І допоможе читачу у цьому шкільний бібліотекар Інна Іванівна Лукіянчук, яка працює на даній посаді з 2006 року.

Графік роботи бібліотекаря: щоденно з 8. 30 до 12. 30 години.

Проблемне питання: «Формування інформаційної культури учнів. як головна складова роботи шкільної бібліотеки»

Шляхи реалізації проблемного питання

Людина сьогоднішнього дня постійно взаємодіє з величезним потоком інформації. В інформаційному суспільстві найважливішим продуктом людської діяльності стає виробництво, експлуатація та використання знань, його головною цінністю стає інформація. Сьогодні люди розуміють, що жодну серйозну економічну, соціальну, технічну задачу неможливо успішно вирішити без переробки значних обсягів інформації.

У ХХІ ст. освіта постала перед рядом історичних викликів, наприклад, забезпечити високу функціональність людини в умовах, коли ідеї, знання і технології змінюються набагато швидше, ніж покоління людей. Також слід знайти раціональні схеми співвідношення між інтенсивним розвитком знань, високих технологій і людською здатністю їх творчо засвоїти, виробити в людини здатність до свідомого й ефективного функціонування в умовах небувалого ускладнення відносин у глобалізованому, інформаційному суспільстві.

Потреба суспільства в активній творчій особистості, покликаній стати спадкоємицею і творцем української та світових культур, спроможній адаптуватися в насиченому інформацією суспільстві, — спричинила необхідність формувати в учнів інформаційної культури.

Інформаційна культура — це складова загальної та фахової культури людини, що характеризує рівень усіх комунікативних процесів, які здійснюються в суспільстві. Категоріями інформаційної культури людини слід вважати її вміння правильно формувати свої запити, ефективно відшукувати необхідні джерела у всій сукупності доступних інформаційних ресурсів, уміти відбирати, оцінювати інформацію і створювати якісно нову. Складовими аспектами інформаційної культури є:

 • формування системи знань, умінь, які сприяють орієнтації особистості у навколишній інфраструктурі;
 • уміння здійснювати інформаційну діяльність, формувати свої інформаційні потреби і запити, володіти методиками інформаційного пошуку і аналізу інформаційних джерел;
 • готовність особистості використовувати як традиційні, так і комп' ютерні джерела інформації (бази, банки даних) ;
 • уміле регулювання інформаційної поведінки людини в світлі вироблених суспільством моральних і правових норм;
 • реалізація індивідуальності особи в її інформаційній діяльності.

Навчити в школі всьому неможливо. В сучасному світі термін життя будь-якої професії значно скорочується, рано чи пізно знання застаріють і людина стане функціонально недієздатною. Виникає потреба вироблення в учня вміння навчатися, самостійно знаходити необхідне джерело інформації, застосовувати знання, набуті впродовж життя, у власній практичній діяльності, тобто бути освіченою і компетентною людиною, яка може адаптуватися в умовах постійних змін. Тому людині доведеться протягом життя змінювати свою кваліфікацію, необхідно буде постійно займатися самоосвітою, знайомитися із всіма тими нововведеннями, що виникатимуть у своїй професії. Школа не в змозі забезпечити учнів знаннями на все життя. Тому, найголовніше завдання для кожного — навчитися здобувати знання самостійно, засвоїти способи добування з величезного обсягу інформації саме тієї, яка необхідна для вирішення тих чи інших завдань, навчитися спілкуватися з людьми.

З цією метою бібліотекар і учителі закладу поставили перед собою завдання: формування в учнів інформаційних вмінь. З цією метою в учнів формують дві групи вмінь:

 1. Робота з текстом, іншими джерелами інформації.
 2. Бібліотечно — бібліографічні вміння і навички.

Незмінною є проблема взаємозв’зку навчання, виховання та практичного досвіду роботи з джерелами інформації. Стосовно викладання навчальних предметів в сучасній школі вона передбачає набуття знань, умінь і навичок через формування інформаційної культури, формування пізнавальних здібностей та інтересів дітей.

Важливе завдання вчителя та бібліотекаря — зацікавити учнів додатковими джерелами інформації, націлити на їх пошук у бібліотеці, заповнити прогалини в знаннях учнів з основ інформаційної культури.

Досягнення мети формування інформаційної культури здійснюється в процесі вирішення наступних завдань:

 • вивчення різноманітних джерел інформації;
 • опанування способів аналітико-синтетичної переробки навчальної інформації;
 • опанування прийомів і засобів самостійного ведення пошуку інформації відповідно до завдань, що виникають під час навчання;
 • вивчення і застосування можливостей новітніх інформаційних технологій.

Шляхам реалізації поставлених завдань є: проведення бібліотечних уроків, виховних годин, книжкові виставки, конкурс «Кращий читач року». Звичайно, що бібліотека має тісно співпрацювати і з учителями -предметниками.

Потреба суспільства в активній творчій особистості, наділеній знаннями, уміннями і навичками, необхідними для повноцінного функціонування і розвитку в інформаційному суспільстві, вимагає від бібліотек загальноосвітніх закладів, а саме вони є найважливішими в справі реалізації цілей і завдань щодо інформатизації освіти, переосмислення досвіду бібліотечно — бібліографічної освіти школярів з метою поглиблення освітньої функції щодо формування інформаційної культури особистості учня.

v Статті i 07 квітня 2014 Свердликівська Наталія Гнатівна
comments powered by Disqus